Winkelmand

0541 53 59 59  

Openingstijden worden geladen...

Openingstijden

Openingstijden worden geladen...

Account

Advies nodig?

Bel ons via +31 541 53 59 59

Social

Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, of beroepsactiviteit;
1.3 Dag: kalenderdag;
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer Vindom Wine Boutique en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.6 Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping.

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst van Vindom Wine Boutique, gevestigd te Oldenzaal.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Offertes, aanbiedingen, prijzen

3.1 Alle door Vindom Wine Boutique gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald, en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde producten.
3.2 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld. Product foto’s zijn alleen ter indicatie en kunnen afwijken van het product.
3.3 De in de aanbieding genoemde prijs geldt niet automatisch voor vervolg- en/of nabestellingen.
3.4 Vindom Wine Boutique is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen als gevolg van veranderde wet- en regelgeving of wijziging in de prijzen van derden of toeleveranciers. Vindom Wine Boutique deelt de prijsstijging zo spoedig mogelijk aan de koper mede. De koper heeft het recht om de order te annuleren binnen 14 dagen na mededeling van deze prijswijziging, door middel van een schriftelijke mededeling aan Vindom Wine Boutique.


4 Totstandkoming van een overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na (elektronische) bevestiging door Vindom Wine Boutique van de door koper geplaatste order, dan wel als Vindom Wine Boutique een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst dan wel wanneer Vindom Wine Boutique de producten aan de koper heeft geleverd. De koper dient minimaal 18 jaar te zijn om alcoholhoudende producten bij Vindom Wine Boutique te bestellen.
4.2 Iedere overeenkomst wordt door Vindom Wine Boutique aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de beschikbaarheid van de genoemde producten.

5 Betaling

5.1 De consument kan bij een online bestelling vooruitbetalen via Ideal, creditcard, klare, separate factuur of kiezen voor betaling onder rembours. De rembourskosten komen voor rekening van de consument. Bij aankoop door de consument in de winkel van Vindom Wine Boutique kan de consument betalen door middel van pin of contant.
5.2 De koper, niet zijnde een consument , kan bij een online bestelling, tenzij anders wordt overeengekomen, vooruitbetalen via Ideal, Bancontact, PayPal of met credit card.
5.3 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.
5.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vindom Wine Boutique is gewezen op de te late betaling en de koper een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Vindom Wine Boutique gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
5.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
5.6 De koper is niet gerechtigd om de vordering van Vindom Wine Boutique met enige andere vordering te verrekenen.
5.7 Bij uitblijven van volledige betaling door de koper heeft de Vindom Wine Boutique het recht de overeenkomst,zonder nadere ingebrekestelling,door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de koper alsnog betaald heeft.
5.8 Voornoemd opschortingsrecht heeft de Vindom Wine Boutique eveneens indien hij al voordat de koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
5.9 Door de koper gedane betalingen worden door de Vindom Wine Boutique eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

6 Levering

6.1 Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Vindom Wine Boutique alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de koper heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
6.2 Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Vindom Wine Boutique zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de koper hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
6.3 Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde producten uiterlijk 30 dagen na de geaccepteerde bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Vindom Wine Boutique de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Vindom Wine Boutique terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de Vindom Wine Boutique het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.
6.4 Vindom Wine Boutique is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
6.5 Het risico voor de te leveren producten gaat op de koper over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren producten het pand, het magazijn of de winkel van Vindom Wine Boutique verlaten of Vindom Wine Boutique aan de koper heeft meegedeeld dat deze producten door hem kunnen worden afgehaald.
6.6 In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de producten feitelijk aan hen ter beschikking staan.
6.7 Verzending of transport van de producten vindt (tenzij anders afgesproken) plaats voor rekening en risico van de koper en op een door Vindom Wine Boutique te bepalen wijze. Vindom Wine Boutique is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook -al dan niet aan de productenzelf -die verband houdt met de verzending of het transport.
6.8 In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de producten plaatsvindt voor risico van Vindom Wine Boutique, maar voor rekening van de koper.
6.9 Indien koper de producten niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, dan wel weigert de producten in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.

7 Garantie en Reclame

7.1 Vindom Wine Boutique staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Vindom Wine Boutique er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik, met dien verstande dat:
a. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen, jaargangen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van de Vindom Wine Boutique.
b. geen klachten mogelijk zijn ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.
7.2 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de wijnen hem ter beschikking worden gesteld.
7.3 Eventuele gebreken dienen door de consument binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Vindom Wine Boutique te worden gemeld. Voor koper, niet zijnde een consument, geldt voor zichtbare gebreken een klachttermijn van 10 dagen na levering. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 10 dagen na constatering ervan. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vindom Wine Boutique in staat is adequaat te reageren. De koper dient Vindom Wine Boutique in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Bij de Vindom Wine Boutique ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Vindom Wine Boutique binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de Vindom Wine Boutique te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7.5 Geen klachten zijn mogelijk over producten die na ontvangst door de koper van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
7.6 Bij een terecht beroep op de garantie dan wel indien de klacht gegrond wordt verklaard zal de Vindom Wine Boutique -naar zijn keuze -kosteloos zorg dragen voor vervanging of herstel van de producten, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
7.7 In afwijking van het vorengaande moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de producten ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Vindom Wine Boutique zenden.
7.8 Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle producten blijven na levering eigendom van Vindom Wine Boutique, totdat koper aan al zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan jegens Vindom Wine Boutique uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en Vindom Wine Boutique dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
8.2 Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de producten niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de wijnen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
8.3 Koper moet Vindom Wine Boutique meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Vindom Wine Boutique’ eigendomsvoorbehoud vallende wijnen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.
8.4 Koper geeft aan Vindom Wine Boutique toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar zich de wijnen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de wijnen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
8.5 Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

9 Overmacht

9.1 Vindom Wine Boutique mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door Vindom Wine Boutique ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Vindom Wine Boutique onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren en/of te leveren.
9.2 Partijen mogen bij voortduring van de overmachtssituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

10 Aansprakelijkheid van Vindom Wine Boutique

10.1 Buiten de expliciet overeengekomen of door de Vindom Wine Boutique gegeven garanties aanvaardt Vindom Wine Boutique geen enkele aansprakelijkheid.
10.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Vindom Wine Boutique alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Vindom Wine Boutique voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen -of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 De koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
10.4 Indien Vindom Wine Boutique aansprakelijk is voor door de koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Vindom Wine Boutique altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert of de schade niet onder een door Vindom Wine Boutique gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Vindom Wine Boutique beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde producten.
10.5 De koper moet Vindom Wine Boutique uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
10.6 In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
10.7 Vindom Wine Boutique is niet aansprakelijk in de gevallen genoemd in artikel 10 lid 3.
10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vindom Wine Boutique of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

11 Publiciteits- en promotiemateriaal

11.1 Eventueel publiciteits- en promotiemateriaal, dat Vindom Wine Boutique al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de wijnen of van toekomstige wijnen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van Vindom Wine Boutique.
11.2 Koper moet dit op het eerste verzoek van Vindom Wine Boutique franco en voor kopers risico aan Vindom Wine Boutique kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

12 Overeenkomsten op afstand en herroepingsrecht

12.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vindom Wine Boutique mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
12.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke aan Vindom Wine Boutique.
12.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Vindom Wine Boutique. Dit hoeft niet als Vindom Wine Boutique heeft aangeboden het product zelf af te halen.
12.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Vindom Wine Boutique verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument en de consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
12.6 Als Vindom Wine Boutique de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
12.7 Vindom Wine Boutique vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Vindom Wine Boutique in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
12.8 Vindom Wine Boutique gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
12.9 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vindom Wine Boutique de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
12.10 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Vindom Wine Boutique tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, en speciaal besteld zijn zoals de Purper Collectie;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vindom Wine Boutique geen invloed heeft.

13 Nietigheid, vernietigbaarheid

13.1 De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Vindom Wine Boutique en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen Vindom Wine Boutique en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de tussen de Vindom Wine Boutique en de koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.